TCEB MICE Capabilities / Thailand MICE Venue Standard 2019

Thailand MICE Venue Standard 2019

By : Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published : Thailand Convention & Exhibition Bureau ,5th Ed.
Year Published : 2019
Number Of Page : 280


Thailand and ASEAN MICE Venue Standard Directory ประจำปี 2562 
รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน พร้อมรับการจัดประชุมมาตรฐานสากล
Back


160x41_Get_Adobe_Digital_Editions-(1).png


footer.jpg

Copyright © 2017 Thailand Convention & Exhibition Bureau. All Rights Reserved.