TCEB Research / TCEB Study / โครงการจัดทำคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการจัดทำคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

By : Thailand Convention & Exhibition Bureau,สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Published :
Year Published : 2013
Number Of Page : -

[Available in library]

รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จากฐานข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจจากด้านสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้า โรงแรมและที่พัก การคมนาคมขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ และธุรกิจบริการที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในเรื่องความพร้อมของบุคลากร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
Back


160x41_Get_Adobe_Digital_Editions-(1).png


footer.jpg

Copyright © 2017 Thailand Convention & Exhibition Bureau. All Rights Reserved.