TCEB Research / TCEB Study / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (7 รูปแบบกิจกรรมไมซ์)

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (7 รูปแบบกิจกรรมไมซ์)

By : Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published : Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published : 2017
Number Of Page : -


โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (7 รูปแบบกิจกรรมไมซ์)จัดทำขึ้นจากการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ดำเนินการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด 7 กิจกรรมไมซ์(7 MICE Magnificent Themes) ใน 13 จังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยในแง่ของสถานที่และกิจกรรมไมซ์มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถจัดเส้นทางในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือพื้นที่ติดกันในการจัดงานไมซ์เพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมจัดงานไมซ์ในพื้นที่มากขึ้น สสปน. จึงดำเนินการศึกษาสถานภาพและประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานที่เป้าหมายในเชิงลึก และเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแนวทางกำหนดเกณฑ์ในการยกระดับสถานที่เหล่านี้ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่รองรับงานไมซ์ได้
Back


160x41_Get_Adobe_Digital_Editions-(1).png


footer.jpg

Copyright © 2017 Thailand Convention & Exhibition Bureau. All Rights Reserved.