FAQ

วิธีการใช้งาน
 
​1.ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ตอบ สมาชิกสามารถดูวิธีการสมัครสมาชิกได้ที่ วิธีการสมัครสมาชิก


2.ขั้นตอนการยืมและคืนหนังสือ
ตอบ สมาชิกสามารถเข้าไปที่ สสปน.เพื่อทำการขอยืมและคืนหนังสือ 


3.ถ้าต้องการยืมหนังสือต่อ จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบ สมาชิกสามารถนำหนังสือที่ยืมไป เข้าไปที่ สสปน.เพื่อทำการขอยืมหนังสือต่อได้หรือถ้าสมาชิกต้องการยืมหนังสือต่อทาง online สมาชิกสามารถดูวิธีการต่ออายุยืมหนังสือได้ที่ วิธีการต่ออายุยืมหนังสือ Online


4.ถ้าทำหนังสือที่ยืมไปหาย จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบ สมาชิกจะต้องเข้ามาแจ้งหนังสือหายที่ สสปน.เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประวัติ เสียค่าปรับ และทำการจำหน่ายหนังสือ ออกจากระบบห้องสมุด

footer.jpg

Copyright © 2017 Thailand Convention & Exhibition Bureau. All Rights Reserved.