Back
DOMESTIC MICE 2015

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2015
Number Of Page
45
Format
Publication

โครงการสำรวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยของนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวร ในประเทศไทย ประจำปีงานประมาณปี 2558


Share

Related