Back
MICE working standard manual for MICE coordinator and MICE operation planner (Thailand)คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฎิบัติการไมซ์ (ไทย)

By
Convention Promotion Fund
Published
Phatumthani : College of tourism and hospitality Rangsit University
Year Published
2014
Number Of Page
527
Format
Publication

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฎิบัติการไมซ์ (ไทย)ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และคัดสรรบุคลากร อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล


Share

Related