Back
โครงการจัดทำโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ระยะที่ 3

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention and Exhibition Bureau
Year Published
2017
Number Of Page
80
Format
Publication

โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย (SMART MICE)
 


Share

Related