Back
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (7 รูปแบบกิจกรรมไมซ์)

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2017
Number Of Page
-
Format
Publication

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (7 รูปแบบกิจกรรมไมซ์)จัดทำขึ้นจากการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ดำเนินการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด 7 กิจกรรมไมซ์(7 MICE Magnificent Themes) ใน 13 จังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยในแง่ของสถานที่และกิจกรรมไมซ์มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถจัดเส้นทางในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือพื้นที่ติดกันในการจัดงานไมซ์เพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมจัดงานไมซ์ในพื้นที่มากขึ้น สสปน. จึงดำเนินการศึกษาสถานภาพและประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานที่เป้าหมายในเชิงลึก และเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแนวทางกำหนดเกณฑ์ในการยกระดับสถานที่เหล่านี้ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่รองรับงานไมซ์ได้


Share

Related