Back
Thailand MICE Venue Standard 5th edition

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2019
Number Of Page
280
Format
Publication

Thailand and ASEAN MICE Venue Standard Directory ประจำปี 2562 
รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน พร้อมรับการจัดประชุมมาตรฐานสากล


Share

Related