Back
พาไมซ์ไปพาสาน ชมแลนด์มาร์กใหม่ แห่งนครสวรรค์

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2020
Number Of Page
3
Format
Publication

ชาวนครสวรรค์คือผู้ผลักดัน
ผู้ลงมือทำและผู้ต่อสู้ยาวนาน 12 ปี
ให้เกิด ‘พาสาน’

พาสานคือแลนด์มาร์กใหม่ที่จะฟื้น
ความคึกคักให้จังหวัดทางผ่านอย่าง
นครสวรรค์

พาสานดึงดูดผู้คนด้วยตัวอาคาร
หุ้มเหล็กและทองแดงรูปทรงเรียวยาว
คล้ายสะพานขนาดยักษ์ริมปากน้ำโพ
 


Share

Related