Back
เพลินใจกิจกรรมไมซ์ ใน 'บ้านวังส้มซ่า' ของดีเมืองสองแคว

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2020
Number Of Page
3
Format
Publication

เรียนรู้เรื่องราวของ ‘ส้มซ่า’ สมุนไพรที่ไม่เพียงให้รสชาติเปรี้ยวเข็ดฟันเท่านั้น
หากยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้หลากหลายรูปแบบ


Share

Related