Back
Infographic - ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยเศรษฐกิจอัจฉริยะ

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Publish Date
16/01/2020
Format
Brochure

ศรษฐกิจอัจฉริยะเกิดขึ้นได้จากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการผลิตและการให้บริการของธุรกิจ เพิ่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจอัจฉริยะในปัจจุบันถูกสร้างจากการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile application) บล็อกเชน (Blockchain) และอื่นๆ อีกมากมาย ไมซ์ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมบริการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจไมซ์ให้ดียิ่งขึ้น 


Share

Related