Back
โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2018
Number Of Page
153
Format
Publication

โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์
งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29


Share

Related