Back
Thailand MICE Venue Standard 6th edition

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2020
Number Of Page
328
Format
Publication

Thailand and ASEAN MICE Venue Standard Directory ประจำปี 2562 
รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน พร้อมรับการจัดประชุมมาตรฐานสากล


Share

Related