Back
โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Flagship Report) - รายงานฉบับย่อ

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention and Exhibition Bureau
Year Published
2021
Number Of Page
22
Format
Publication

สสปน. มีแนวทางในการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้กล่าวในข้างต้น โดยมอบหมายให้ บริษัท ไทม์ คอน ซัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของนวัตกรรมในอุตสหากรรมไมซ์ในประเทศให้เป็นที่รับรู้ และยอมรับในเวทีระดับชาติ


Share