เกี่ยวกับห้องสมุด

บริการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์

LIBRARYSERVICES.jpg
         
  ปัจจุบันทางทีเส็บมีพันธกิจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ และการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ ดังนั้นทีเส็บจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ( MICE Intelligence Center ) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล (Digital File) และหนังสือดิจิตัล (e-Book) รวบรวมไว้ในลักษณะห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพันธมิตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงพนักงานทีเส็บและบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆในห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ตของทีเส็บ