ย้อนกลับ
Infographic - พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองนั้น ๆ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชม สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่พึงพอใจและยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองนั้น ๆ อีกด้วย แต่ละประเทศจึงมีการยกระดับเมือง ให้เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบจัดการต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ช่วยตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศ การจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบจัดการขยะและของเสีย รวมถึง ระบบป้องกันและเตือนภัยธรรมชาติอัจฉริยะ


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง