ย้อนกลับ
MICE Industry Report 2018 - MEDICAL HUB

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
2018
จำนวนหน้า
-
ประเภท
Magazine

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์ของโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการบริการสุขภาพที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการประมาณของ Frost & Sullivan คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.82 ในปีพ.ศ. 2561 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ คือจำนวนประชากรสูงอายุของโลก กระแสการส่งเสริมสุขภาพและรักษาสุขภาพ การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีการพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด ทั้งความรู้ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ทำาให้ประชากรทั่วโลกมีอายุขัยเพิ่มขึ้น
 

แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง