ย้อนกลับ
MICE Guru by TCEB Vol 6

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2019
จำนวนหน้า
16
ประเภท
Magazine

COVER STORY
ไทยดาวเด่น ชูไมซ์ สร้างเศรษฐกิจ
กระจายรายได้ ด้วยนวัตกรรม
Thai MICE Industry
to Develop Economy
and Distribute Wealth
through Innovations

EVENT BANANA
5 บริการอาหาร
ถึงที่ทำงาน แม้ในหน้าฝน
ของวันประชุมเร่งด่วน
5 Food Delivery
Services Serve
Your Needs during
Rainy Season

TCEB ACTION
MICE Standards Day 2019
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
MICE Standards Day 2019
Aimed at Thai MICE
Industry Development

แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง