ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - Social Innovation

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2019
จำนวนหน้า
34
ประเภท
Magazine

นวัตกรรมสังคมไม่ใช่เพียงวิธีการแก้ไขปัญหา เท่านั้น หากยังสามารถเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยยก ระดับขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในสังคม และเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตในชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนา ของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต แล้วนวัตกรรมสังคมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม ไมซ์ได้อย่างไร...อุตสาหกรรมไมซ์คือแพลตฟอร์ม พื้นฐานที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมให้เกิดขึ้น จริงได้ เพราะไมซ์คือเวทีแห่งการพบปะ แลก เปลี่ยนและแบ่งปัน ทำาให้เกิดการต่อยอดทาง ความคิด ขณะเดียวกัน ธุรกิจไมซ์ก็ยังสามารถใช้ ประโยชน์จากนวัตกรรมสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง