ย้อนกลับ
โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Flagship Report)

วันที่เผยแพร่
27/10/2564
ประเภท
Presentation

สสปน. มีแนวทางในการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้กล่าวในข้างต้น โดยมอบหมายให้ บริษัท ไทม์ คอน ซัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของนวัตกรรมในอุตสหากรรมไมซ์ในประเทศให้เป็นที่รับรู้ และยอมรับในเวทีระดับชาติ
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง