ย้อนกลับ
ภาครัฐกับมาตรการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันที่เผยแพร่
30/05/2562
ประเภท
Presentation

ภาครัฐกับมาตรการ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดย นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์
ผู้อานวยการส่วนสื่อสารองค์กร สานักบริหารกลาง กรมศุลกากร


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง