ย้อนกลับ
ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตไมซ์ไทย

วันที่เผยแพร่
26/04/2560
ประเภท
Presentation

MICE Moves Thailand Forward 2017
ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตไมซ์ไทย

วิโรจน์ นรารักษ์
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง