ย้อนกลับ
โครงการจัดทำคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
2013
จำนวนหน้า
-
ประเภท
Publication

รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จากฐานข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจจากด้านสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้า โรงแรมและที่พัก การคมนาคมขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ และธุรกิจบริการที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในเรื่องความพร้อมของบุคลากร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง