นโยบายความเป็นส่วนตัว

 นี่คือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล TCEB eLibrary หรือ ผู้ให้บริการ ของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. กับ ผู้ใช้บริการ รายละเอียดการติดต่อปรากฏอยู่ด้านล่างของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้.
 
1. การใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ http://elibrary.tceb.or.th อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ให้หยุดการใช้งานทันที คุณอาจจะทำการพิมพ์หรือคัดลอกข้อตกลงนี้ไว้ และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างเรา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความยินยอมของทั้งสองฝ่าย และเรามีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามดุลยพินิจโดยทำการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์

2. การเข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล TCEB eLibrary เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและจำกัดเฉพาะตัวผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครสมาชิกสมบูรณ์แล้วต้องเก็บรักษา รหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง หรือระบบโดยรวม และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในระบบ TCEB eLibrary (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ภาพถ่าย ตัวอย่าง รูปภาพ คำบรรยาย วิดีโอคลิปและบทความข่าว) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือสิทธิความ เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยห้องสมุด TCEB eLibrary

4. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ส่งต่อหรือเผยแพร่หรือทำเนื้อหาออนไลน์แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ

5. ผู้ให้บริการมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะยกเลิกหรือระงับ account ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน นอกจากนี้ สสปน. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้ระบบ TCEB eLibrary ไม่ว่าเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม